Политика на поверителност

Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е важна за "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. 

Настоящата информация за защита на личните данни има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

І. Как и защо използваме личните Ви данни

А) За управление и изпълнение на Вашата поръчка за продукти;

Б)  За изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите, които сте закупили от нас;

В) За последващо гаранционно обслужване на вашите покупки;

Г) В изпълнение на нормативни задължения:

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние , предвидени в Закона за защита на потребителите; 

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица , предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка с задължения , предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г. и др. 

- задължения предвидени в Закона за счетоводството и ДОПК и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

ІІ. Кога и какви данни обработваме

1. При регистрация и поръчка през уеб сайта или приложенията ни:

А) Данни за идентификация: трите имена, постоянен адрес;

Б) Други данни: електронна поща; IP адрес

В) Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер;

2. При поръчка направена по телефон:

А) Данни за идентификация: трите имена, постоянен адрес;

Б) Други данни: електронна поща;

В) Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер;

Г) Телефонните разговори се записват с цел подобряване на качеството на обслужване.Моля не споделяйте лична информация освен необходимата за обслужването Ви.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на продажбата на стоки, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни изисквания, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.

ІІІ. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки , предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка , пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Трябва да се отнасяте винаги поверително към Вашите данни за достъп, както и да затваряте прозореца на браузъра, когато сте приключили вашата комуникация с нас, особено ако споделяте компютъра си с други хора.

ІV. Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни за целите, свързани с поръчката и извършваните услуги, след изпълнение на поръчката или услугата, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от изпълнението им или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството, за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно и административно производство.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

V. Кога и защо споделяме Вашите лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено , бързо и комплексно обслужване, като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

1. Лица, обработващи данни от името на "ПАРТ ТРЕЙДИНГ" ООД

- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи фактури и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- органи и институции, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

2. Използваме "бисквитки". Cookies (бисквити) са малки файлове, които се съхраняват на хард диска ви и запаметяват специфични настройки и обмен на данни с нашата система чрез вашия браузър. Това запаметяване ни помага да персонализираме сайта за вас и съответно ви улеснява използването му, например чрез запаметяване на специфична информация за вас, така че не е нужно постоянно да се повтаряте.

Как да видите вашите настройки за бисквитки и как можете да ги промените, може да се намери в помощта на браузъра ви.

3. Използваме Google Analytics за уеб анализ. Това е услуга, предлагана от Google Inc. Google Analytics използва „бисквитки”. Информация за събираните данни, както и възможностите за деактивация на данните, предавани към Google Analytics, може да намерите тук.

4. Използваме Google ремаркетинг, рекламна услуга, предоставена от Google Inc. Google  и трети страни показват реклами на сайтове в интернет и използват бисквитки за показването на реклами въз основа на предишни посещения на нашия сайт. Google няма да свързва IP – адресът Ви с други данни на Google , без вашето изрично съгласие. За повече информация относно условията на Google, посетете този линк.

VІ. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

А) Право на информация

Вие имате право да поискате:

- информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни отнасящи се вас, в случаите на автоматизирани решения;

Б) Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни , Вие имате право по всяко време да поискате:

- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

В) Право на възражение

По всяко време имате право да:

- възразите срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това;

- когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

- възразите срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;

Г) Право на ограничаване на обработването

- можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел) , но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни;

Д) Право на преносимост на данните

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

- обработваме данните съгласно поръчка и базирано на декларация за съгласие , която може да бъде оттеглена;

Е) Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган в рамките на ЕС.

Заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация , но винаги мотивираме отговора си.

VІІ. Актуалност и промени

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата информация за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на информацията, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защита на личните данни, които събираме.